قره‌ضياءالدين

مسئولین و دانش آموزان بورسیه شهر قره‌ضياءالدين