قير و كارزين

مسئولین و دانش آموزان بورسیه شهر قير و كارزين