سوادكوه

مسئولین و دانش آموزان بورسیه شهر سوادكوه

قضیه تقسیم از ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی
دوازدهم رياضي     دبیر : عزیز الله علی اصغری