بهشهر

مسئولین و دانش آموزان بورسیه شهر بهشهر

انرژی جنبشی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی