لنده دوگنبدان

مسئولین و دانش آموزان بورسیه شهر لنده دوگنبدان