سلماس

عکس نمایشگاه هفته کتاب شهر سلماسحرکت بر خط راست (قسمت پنجم) از فیزیک 3 دوازدهم رياضي
دوازدهم ریاضی     دبیر : میلاد موسوی