جهرم

عکس نمایشگاه هفته کتاب شهر جهرمنیرو های خاص+آسانسور از فیزیک 3دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امیر حسین اسلامی