الشتر

عکس نمایشگاه هفته کتاب شهر الشترگراف مقدماتی از ریاضیات گسسته
دوازدهم رياضي     دبیر : شهروز رحیمی