ملارد

عکس نمایشگاه هفته کتاب شهر ملاردلوله های U شکل - آزمایش توریچلی -فشار سنج U شکل از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی