گلپايگان

عکس کلاس رفع اشکال شهر گلپايگاندستگاه حرکتی از زیست 2 يازدهم
يازدهم تجربي     دبیر : سمیه غلامی