مشهد

عکس کلاس رفع اشکال شهر مشهدقضیه تقسیم از ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی
دوازدهم رياضي     دبیر : عزیز الله علی اصغری