رفسنجان

عکس کلاس رفع اشکال شهر رفسنجاندرس 3و4 از فلسفه‌ی3 دوازدهم انساني
دوازدهم انساني     دبیر : وحید دهقان