بافت

عکس حوزه شهر بافتدستگاه حرکتی از زیست 2 يازدهم
يازدهم تجربي     دبیر : سمیه غلامی