فريدونشهر

عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی شهر فريدونشهرتوابع و نمودار های مثلثاتی از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربي     دبیر : محمد جواد محسنی