باغ بهادران

عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی شهر باغ بهادران