بندر ديلم

عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی شهر بندر ديلم