خرمدره

عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی شهر خرمدره