ابهر

عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی شهر ابهر

حل سوالات برای جمع بندی کل کتاب از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی