تربت حيدريه

عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی شهر تربت حيدريه