مامونيه / زرنديه

عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی شهر مامونيه / زرنديه