تبريز

دیگر گفت و گو های شهر تبريز

دستگاه حرکتی از زیست 2 يازدهم
يازدهم تجربي     دبیر : سمیه غلامی