ايذه

دیگر گفت و گو های شهر ايذه

جمع بندی کل کتاب از فیزیک 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : سپهر قاضى زاهدى