بجنورد

دیگر گفت و گو های شهر بجنورد

انرژی جنبشی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی