شهريار

دیگر گفت و گو های شهر شهريار

حل سوالات برای جمع بندی کل کتاب از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی