لردگان

نویسنده ها

دیگر مطالب شهر لردگان

جمع بندی نیم سال اول از فیزیک 2 يازدهم تجربي
يازدهم تجربي     دبیر : سپهر قاضى زاهدى