نقده

نمایندگی های کانون در شهر نقده

  نمایندگی های آزمون شهر نقده

 • نقده
  خيابان باهنر كوچه شهيد هوشيارجنب دبيرستان پروين اعتصامي واحد خواهران - خيابان مطهري 1 ربروي بستني پوپ واحد برادران
  تلفن :
  04435673147-04435673191-04435673149-04435673150

   نمایندگی های کتاب شهر نقده

 • نمايندگي نقده
  خ شهيد با هنر کوچه شهيد هوشيار جنب دبيرستان غير انتفاعي پروين اعتصامي واحد خواهران
  تلفن :
  0443-6273191-6273147