قائميه

نمایندگی های کانون در شهر قائميه

  نمایندگی های آزمون شهر قائميه

 • قائميه
  بلوار امام خميني-جنب درمانگاه شبانه روزي ولي عصرعج-
  تلفن :
  07142416169-07142416275-07142419680

   نمایندگی های کتاب شهر قائميه

 • نمايندگى قائميه فارس آقاى محمدى
  خيابان نورآباد- روبروي ساختمان ساساني- دفتر قلم چي-
  تلفن :
  0722-2226169-2226275