اقليد

نمایندگی های کانون در شهر اقليد

  نمایندگی های آزمون شهر اقليد

 • اقليد
  اقليد خيابان شهيد طالقاني كويشهيد افضل پلاك67كدپستي14843-73817 آموزشگاه علمي خوارزمي نمايندگي كانون فرهنگي آموزش
  تلفن :
  07144523553-07144521345-07144531715-07144522263

   نمایندگی های کتاب شهر اقليد

 • نمايندگي اقليد
  خ طالقاني- کوي شهيد افضل - پلاک 67- کدپستي 14843-73817- آموزشگاه خوارزمي
  تلفن :
  0752-4223553
انرژی جنبشی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی