نمایندگی های کانون در شهر

  نمایندگی های آزمون شهر

  • سربيشه
    خيابان مصطفي خميني جنب اداره آموزش پرورش،ساختمان سرايداري دبيرستان شهيد بهشتي
    تلفن :
    05632662275-05632662275-05632662275-05632662275

   نمایندگی های کتاب شهر

مفاهیم اولیه حد از ریاضی 3
دوازدهم تجربي     دبیر : محمد جواد محسنی