بندپي

نمایندگی های کانون در شهر بندپي

  نمایندگی های آزمون شهر بندپي

 • بندپي غربي
  بابل بندپي غربي شهرخشرودپي سه راه بالا خشرودپي كانون قلم چي بندپي غربي
  تلفن :
  01132521666-09119036798-01132521666-01132026156
 • بندپي شرقي
  بندپي شرقي گلوگاه پاشاامير كانون فرهنگي آموزش
  تلفن :
  09119044059-09115940307-01132722520

   نمایندگی های کتاب شهر بندپي

 • بندپي شرقي
  بابل- بند پي شرقي -شهر گلوگاه -سه راه فرهنگ
  تلفن :
  0111-2722941
 • بندپي غربي
  بابل- بند پي غربي-خشرود پي -سه راه خشرود پي
  تلفن :
  0111-2521666