آمل

نمایندگی های کانون در شهر آمل

  نمایندگی های آزمون شهر آمل

 • آمل
  آمل - خيابان هراز - آفتاب 6 - ساختمان منصور - طبقه اول
  تلفن :
  01144269123-01144271232-01144268125

   نمایندگی های کتاب شهر آمل

 • آقاي قليچ - کتاب فروشي شباويز (آمل)
  خ فرهنگ - روبه روي سنما بهمن
  تلفن :
  2228295 2220245 2228661 2220690
 • کتاب فروشی کارن
  خیابان هراز - آفتاب 4 ساختمان منصور - طبقه اول