كليبر

سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های كليبر

سکینه عبداله حدادان
جواد ابوالحسنی کلیبر
سعادت عبداله حدادان
زهرا فلاحیان