هريس

سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های هريس

رقیه صحرائی هریس
نسرین جعفریان هریس
سیدداوود میرسلطانی