ايلخچي

سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های ايلخچي

مینا سلمان زاده
علی زردهی
امیر عابدینی بخش مند
معادله درجه 2 (قسمت دوم ) از حسابان يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : امیر حسین امینی