سپيدان

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهرسپيدان 1

  • نگین صالحی از شهر سپيدان- درس زیست 2 يازدهم
    1-نگاه روزنامه واری قبل از درس دادن بر روی کتاب زیست دارم تا با مفاهیم و کلمات جدید آشنا شوم.2-بعد از مدرسه درس داده شده را میخوانم و برا...
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های سپيدان

فاطمه شریفی
محمد رضوی پور