جغتاي

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهرجغتاي 3

  • فرزانه جغتایی از شهر جغتاي- درس فيزيك
    رياضي را 7 از 10 پاسخ مي‌دهم.هنگام مطالعه کتاب درسی برای درسریاضی (و فيزيك) ابتدا سراغ مثال‌ها و نمونه سوال‌های کتاب رفته آنها را حل میکن...
  • فرزانه جغتایی از شهر جغتاي- درس فيزيك
    رياضي را 7 از 10 پاسخ مي‌دهم.هنگام مطالعه کتاب درسی برای درسریاضی (و فيزيك) ابتدا سراغ مثال‌ها و نمونه سوال‌های کتاب رفته آنها را حل میکن...
  • مهدیه جغتای از شهر جغتاي- درس علوم تجربی هشتم
    من در این درس به 8 سوال از 10 سوال پاسخ می‌دهم.روش مطالعه:من برای درس علوم بعد از خواندن کامل مباحث کتاب درسی و حل تمرینهای آن از کتابعلو...
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های جغتاي

امیرحسین جغتایی
زهره جغتایی