بيله سوار

سایر مطالب

گفت و گو با نفرات برتر شهر بيله سوار

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهربيله سوار 7

 • نازنین باوفا از شهر بيله سوار- درس پیام های آسمانی هشتم
  تاین درس را 9از 10 پاسخ میدهمابتدا کتاب درسی را روزنامه وار مطالعه میکنم تا دیدگاه کلی از مطالب در ذ هنم شکل بگیرد.سپس پیمانه های کتاب آبی را در یک میان حل میکنم و نکات مهم تست ها را در کتاب مینویسم بعضی از تست ها را علامت گذاری میکنم تا در دوران جمع بندی به همراه پیمانه ی جمع بندی تمرین کنم . هفته دوم تست های آبی را تکمیل میکنم و از کتاب سه سطحی و کارنامه اشتباهات برای تثبیت بیشتر کمک میگیرم.
 • حسین هادی از شهر بيله سوار- درس زيست‌شناسي
  چند از 10 خود را از 7 به 9رساندم.به غیر از دو سه آزمون اخیر که به دلیل بی دقتی چند از ده خوبی نداشتم معمولا 7یا 9 از ده پاسخ میدهم.ابتدا کتاب درسی را روزنامه وار مطالعه میکنم تا دیدگاه کلی از مطالب در ذهنم شکل بگیرد.سپس پیمانه های کتاب آبی را در یک میان حل میکنم و نکات مهم تست ها را در کتاب مینویسمبعضی از تست ها را علامت گذاری میکنم تا در دوران جمع بندی به همراه پیمانه ی جمع بندی تمرین کنم .هفته دوم تست های آبی را تکمیل میکنمو از کتاب سه سطحی و کارنامه اشتباهات برای تثبیت بیشتر کمک میگیرم.
 • نازنین باوفا از شهر بيله سوار- درس پیام های آسمانی هشتم
  تاین درس را 9از 10 پاسخ میدهمابتدا کتاب درسی را روزنامه وار مطالعه میکنم تا دیدگاه کلی از مطالب در ذ هنم شکل بگیرد.سپس پیمانه های کتاب آبی را در یک میان حل میکنم و نکات مهم تست ها را در کتاب مینویسم بعضی از تست ها را علامت گذاری میکنم تا در دوران جمع بندی به همراه پیمانه ی جمع بندی تمرین کنم . هفته دوم تست های آبی را تکمیل میکنم و از کتاب سه سطحی و کارنامه اشتباهات برای تثبیت بیشتر کمک میگیرم.
 • آراز پورپناه از شهر بيله سوار- درس فارسی هشتم
  این درس را در آزمون های کانون 10 از 10 پاسخ میدهمابتدا کتاب درسی را میخوانم و نکات آیات را استخراج و یادداشت میکنم با استفاده از کتاب آبی تست می زنم و تست های مهم را نشاندار می کنم در سوالاتی هم که مشکل دارم به پاسخ تشریحی مراجعه میکنمبرای جمع بندی مطالب از کتابهای زرد عمومی استفاده میکنم
 • هستی معارفخواه از شهر بيله سوار- درس فارسی هفتم
  این درس را 9از 10 پاسخ میدهمابتدا کتاب درسی را روزنامه وار مطالعه میکنم تا دیدگاه کلی از مطالب در ذه نم شکل بگیرد.سپس پیمانه های کتاب آبی را در یک میان حل میکنمو نکات مهم تست ها را در کتاب مینویسم بعضی از تست ها را علامت گذاری میکنم تا در دوران جمع بندی به همراه پیمانه ی جمع بندی تمرین کنم . هفته دوم تست های آبی را تکمیل میکنمو از کتاب سه سطحی و کارنامه اشتباهات برای تثبیت بیشتر کمک میگیرم.
 • هستی معارفخواه از شهر بيله سوار- درس فارسی هفتم
  این درس را 9از 10 پاسخ میدهمابتدا کتاب درسی را روزنامه وار مطالعه میکنم تا دیدگاه کلی از مطالب در ذه نم شکل بگیرد.سپس پیمانه های کتاب آبی را در یک میان حل میکنمو نکات مهم تست ها را در کتاب مینویسم بعضی از تست ها را علامت گذاری میکنم تا در دوران جمع بندی به همراه پیمانه ی جمع بندی تمرین کنم . هفته دوم تست های آبی را تکمیل میکنمو از کتاب سه سطحی و کارنامه اشتباهات برای تثبیت بیشتر کمک میگیرم.
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های بيله سوار

قدیر آگاه
روح انگیز نوبخت
شیرین دولت زاده

نمایندگی های کانون در شهر بيله سوار

بيله سوار 09363771425-04532828728-09141526309-04532826950

بيله سوار -خيابان طالقاني- جنب تامين اجتماعي-كانون فرهنگي آموزش قلم چي

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

بيله سوار
دوازدهم
دهم ، یازدهم
هفتم ، هشتم ، نهم
دبستان