اسدآباد

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهراسدآباد 11

 • امیر حسین زیوری احقر از شهر اسدآباد- درس رياضي
  چند از 10 خود را از 6 به 8 رساندمجزوه معلم خود را کامل مطالعه می کنم و تست های جزوه را حل می کنم و ف ردا کتاب آبی کانون رااستفاده کرده و تستها را کامل بررسی می نمایم و سعی می کنم که در روزهای بعد،همان مبحث را از کتاب سه سطحی نیز استفاده و تعدادی از تست هایش را بررسی خواهم کرد
 • علی زارعی جامع از شهر اسدآباد- درس ریاضی 2 يازدهم تجربي
  رشد از 58 درصد به 95 درصددر گام اول به کتاب درسی مسلط می شوم.در گام دوم درس نامه کتاب کمک درسی را مط العهو نکات مهم را استخراج میکنم وس از آن، تعدادی تست حل میکنم.در گام سوم نکات و مطالب مهمرا در دفتر نکات می نویسم.در نهایت،قبل از آزمون نکات را مرور میکنم و سپس از روی کتاب سه سطحی،تست میزنم
 • امیر حسین زیوری احقر از شهر اسدآباد- درس رياضي
  چند از 10 خود را از 6 به 8 رساندمجزوه معلم خود را کامل مطالعه می کنم و تست های جزوه را حل می کنم و ف ردا کتاب آبی کانون رااستفاده کرده و تستها را کامل بررسی می نمایم و سعی می کنم که در روزهای بعد،همان مبحث را از کتاب سه سطحی نیز استفاده و تعدادی از تست هایش را بررسی خواهم کرد
 • امیر حسین زیوری احقر از شهر اسدآباد- درس رياضي
  چند از 10 خود را از 6 به 8 رساندمجزوه معلم خود را کامل مطالعه می کنم و تست های جزوه را حل می کنم و ف ردا کتاب آبی کانون رااستفاده کرده و تستها را کامل بررسی می نمایم و سعی می کنم که در روزهای بعد،همان مبحث را از کتاب سه سطحی نیز استفاده و تعدادی از تست هایش را بررسی خواهم کرد
 • فرشاد قادری از شهر اسدآباد- درس عربي
  من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از 10 می‌زنم.قواعد:در بخش قواعداز کتاب کمک درسی استفاده می‌کنم.کت اب آبی کانون و جزوه معلم را مطالعه می‌کنم و برای هر مبحث 80 تا 100 تست می‌زنم و سپس به سراغ پاسخنامه تشریحی می‌روم.ترجمه:در این بخش تمرین‌هایتستی انجام می‌دهم.درک مطلب:این بخش ترکیبی از قواعد و ترجمه است، ابتدا سوال‌ها و سپس متن را می‌خوانم. در درک مطلب دایره‌ی لغات مهم است و در این بخشآزمون سراسری سالهای گذشته راحل می‌کنم.
 • فرشاد قادری از شهر اسدآباد- درس عربي
  من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از 10 می‌زنم.قواعد:در بخش قواعداز کتاب کمک درسی استفاده می‌کنم.کت اب آبی کانون و جزوه معلم را مطالعه می‌کنم و برای هر مبحث 80 تا 100 تست می‌زنم و سپس به سراغ پاسخنامه تشریحی می‌روم.ترجمه:در این بخش تمرین‌هایتستی انجام می‌دهم.درک مطلب:این بخش ترکیبی از قواعد و ترجمه است، ابتدا سوال‌ها و سپس متن را می‌خوانم. در درک مطلب دایره‌ی لغات مهم است و در این بخشآزمون سراسری سالهای گذشته راحل می‌کنم.
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های اسدآباد

مونا صالحی
احمد سلیمان اختیاری

نمایندگی های کانون در شهر اسدآباد

اسدآباد 08133125422-09188190773-08133125422-08133115831

خيابان صاحب الزمان شرقي طبقه فوقاني مصالح فروشي مرادي

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

اسدآباد
دوازدهم
دهم ، یازدهم
هفتم ، هشتم ، نهم
دبستان