بانه

سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های بانه

غفور صالحی
هیوا مجیدی
داود اسراری
سحر اسراری
سمیه ابن عباس
بهمن سعیدی

نمایندگی های کانون در شهر بانه

بانه 08734269000-09183746193-08734266000-08734268041

بانه پشت اداره پست مركزي كوچه مرواريد 4

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

بانه
دوازدهم
دهم ، یازدهم
هفتم ، هشتم ، نهم
دبستان

در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید