علي آبادكتول

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهرعلي آبادكتول 8

 • مهدی دنکوب از شهر علي آبادكتول- درس رياضي
  من درس ریاضی را در آزمونهای کانون 9 از ده پاسخ میدهم.ابتدا جزوه معلم را میخوانم و تمرینات کتاب درسی را حل میکنم.بعد درسنامههای کتاب کمک آموزشی را مطالعه میکنم.سپس به حل آزمون غیر حضوری قبل از آزمون و بررسی تستهای متعدد میپردازم و از همه مهمتر مفهومی و عمقی مطالب را میخوانم.
 • فریده رحیمی از شهر علي آبادكتول- درس خواص مواد
  من برای درس ترسیم فنی از کتاب‌های کانون استفاده می‌کنم و ابتدا از روی آن‌ها مطالعه را انجام می‌دهم ک تاب سبز کانون برای این در عالی است. من در کنار تست زدن تست خوانی هم می‌کنم و در دفتری جداگانه خلاصه نویسی انجام می‌دهم و مواردی را که غلط دارم دوباره مباحث را مرور می‌کنم.
 • مهدی دنکوب از شهر علي آبادكتول- درس رياضي
  من درس ریاضی را در آزمونهای کانون 9 از ده پاسخ میدهم.ابتدا جزوه معلم را میخوانم و تمرینات کتاب درسی را حل میکنم.بعد درسنامههای کتاب کمک آموزشی را مطالعه میکنم.سپس به حل آزمون غیر حضوری قبل از آزمون و بررسی تستهای متعدد میپردازم و از همه مهمتر مفهومی و عمقی مطالب را میخوانم.
 • مهدی دنکوب از شهر علي آبادكتول- درس رياضي
  من درس ریاضی را در آزمونهای کانون 9 از ده پاسخ میدهم.ابتدا جزوه معلم را میخوانم و تمرینات کتاب درسی را حل میکنم.بعد درسنامههای کتاب کمک آموزشی را مطالعه میکنم.سپس به حل آزمون غیر حضوری قبل از آزمون و بررسی تستهای متعدد میپردازم و از همه مهمتر مفهومی و عمقی مطالب را میخوانم.
 • مهدی دنکوب از شهر علي آبادكتول- درس رياضي
  من درس ریاضی را در آزمونهای کانون 9 از ده پاسخ میدهم.ابتدا جزوه معلم را میخوانم و تمرینات کتاب درسی را حل میکنم.بعد درسنامههای کتاب کمک آموزشی را مطالعه میکنم.سپس به حل آزمون غیر حضوری قبل از آزمون و بررسی تستهای متعدد میپردازم و از همه مهمتر مفهومی و عمقی مطالب را میخوانم.
 • مهدی دنکوب از شهر علي آبادكتول- درس رياضي
  من درس ریاضی را در آزمونهای کانون 9 از ده پاسخ میدهم.ابتدا جزوه معلم را میخوانم و تمرینات کتاب درسی را حل میکنم.بعد درسنامههای کتاب کمک آموزشی را مطالعه میکنم.سپس به حل آزمون غیر حضوری قبل از آزمون و بررسی تستهای متعدد میپردازم و از همه مهمتر مفهومی و عمقی مطالب را میخوانم.
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های علي آبادكتول

سکینه عاشوری
نورمحمد باباکردی
طیبه سالاری
حامد مهاجری
اعظم گیلک
مرضیه غیجی

نمایندگی های کانون در شهر علي آبادكتول

علي آباد كتول 01736226510-01736237231-01736237232-01736222445

گلستان - علي آبادكتول - خيابان هنرستان - جنب فروشگاه اتكا

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

علي اباد کتول
دوازدهم
دهم ، یازدهم
هفتم ، هشتم ، نهم
دبستان