آبي - ترسیم فنی

آبي -  ترسیم فنی

آبي - ترسیم فنی

کتاب آبي - ترسیم فنی مناسب برای کنکور هنر - انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی

آبي - ترسیم فنی
مناسب برای : کنکور هنر
درس : دروس اختصاصی رشته هنر
نوع : آبی
درس پنجم - قدرت پرواز از دین و زندگی 3 دوازدهم
دوازدهم رياضي     دبیر : محمود فخوری