آموزش شيمي پيش - به روش حل تمرين

آموزش شيمي پيش - به روش حل تمرين

آموزش شيمي پيش - به روش حل تمرين

کتاب آموزش شيمي پيش - به روش حل تمرين مناسب برای چهارم تجربی - انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی

آموزش شيمي پيش - به روش حل تمرين
مناسب برای : چهارم تجربی
درس : شیمی
نوع : سبز
فصل اول -فیزیک و اندازه‌گیری از فیزیک 1 دهم تجربی
دهم تجربي     دبیر : سیاوش فارسی