برنامه راهبردی

برنامه راهبردی آزمون - برنامه آزمون کانون بودجه بندی آزمون های قلم چی

برنامه راهبردی آزمون های 98-99 (در طول سال ) بازگشت

كنكوري‌ها

برنامه راهبردی
دروس عمومی نظام جدید (ریاضی - تجربی - هنر - زبان)

تعداد دانلود : 728807
برنامه راهبردی
دروس عمومی نظام قدیم (ریاضی - تجربی - هنر - زبان)

تعداد دانلود : 168349
برنامه راهبردی
دروس عمومی نظام جدید(اقلیت)

تعداد دانلود : 23115
برنامه راهبردی
زبان فرانسه و آلمانی دوازدهم عمومی (ریاضی- تجربی - انسانی - هنر - زبان)

تعداد دانلود : 5216
برنامه راهبردی
دروس عمومی نظام قدیم(اقلیت)

تعداد دانلود : 5817
برنامه راهبردی
آزمون های تشریحی دوازدهم (ریاضی،تجربی و انسانی)

تعداد دانلود : 6514
برنامه راهبردی
ریاضی نظام جدید (دروس اختصاصی)

تعداد دانلود : 191824
برنامه راهبردی
ریاضی نظام قدیم (دروس اختصاصی )

تعداد دانلود : 32141
برنامه راهبردی
تجربی نظام جدید (دروس اختصاصی)

تعداد دانلود : 728832
برنامه راهبردی
تجربی نظام قدیم (دروس اختصاصی)

تعداد دانلود : 225274
برنامه راهبردی
انسانی نظام جدید (دروس اختصاصی و عمومی)

تعداد دانلود : 201898
برنامه راهبردی
انسانی نظام قدیم (دروس اختصاصی و عمومی)

تعداد دانلود : 50748
برنامه راهبردی
هنر ( دروس اختصاصی)

تعداد دانلود : 23707
برنامه راهبردی
علوم و معارف اسلامی دوازدهم (دروس عمومی و اختصاصی)

تعداد دانلود : 290
برنامه راهبردی
منحصرا زبان

تعداد دانلود : 23558