تابع قدرمطلق از حسابان يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : علی هاشمی