رشته ریاضی - درس گسسته - مبحث گراف

به طور میانگین در 7 سال اخیر 1.7 تست هر سال از گراف در کنکور مطرح شده است که 13 درصد کل (13 سوال به طور متوسط)‌سوالات می باشد.کلکسيون روش هاي مطالعه براي مبحث گراف در درس گسسته:

دوستان عزيز رياضي و فيزيک

در ابتدا به بودجه بندي مبحث گراف در کنکور اشاره مي کنم.به طور ميانگين در 7 سال اخير 1.7  تست هر سال از گراف در کنکور مطرح شده است که 13 درصد کل (13 سوال به طور متوسط)‌سوالات مي باشد.

ابتدا شيوه هاي مطالعه کردن مبحث گراف را بررسي مي کنيم و سپس به برخي  از روش مطالعه  رتبه هاي برتر کنکور سال هاي قبل دراين مبحث  اشاره مي کنيم:

1-   به تعاريف گراف ساده،‌ مرتبه، اندازه،‌درجه رئوس،‌دنباله درجات رئوس يک گراف به طور کامل توجه کنيد. براي مثال در تعريف گراف ساده چند نکته مانند گرافي که P‌ راس و q‌يال دارد و يا تعداد کل گراف هاي که با ترکيب [V,E] ‌مي توان رسم کرد وجود دارد. تعريف را با مثال ها مطابقت دهيد.

 

2-   شکل هاي گراف با رئوس مختلف را رسم کنيد. نياز به رسم گراف با مرتبه هاي بالا نيست. اين کار کمک به تصوير سازي ذهني شما که در يادگيري اين موضوع بسيار موثر است خواهد کرد.

 

3-   بعد از مطالعه مباحث ابتدايي اين بخش قبل از مطالعه گراف منتظم ،‌ کامل،‌ تهي و جهت دار حتما به مطالعه مباحث مربوط به ماتريس مجاورت بپردازيد. سعي کنيد مطالعه مباحث اشاره شده توام با درنظرداشتن ماتريس مجاورت باشد. به تاثير نکات اين گراف ها در ماتريس مجاورت دقت کنيد.با اين کار يادگيري شما در اين بخش خيلي ماندگار خواهد شد.

 

4-   در برخي سوال ها گزينه ها دنباله ي از اعداد مي باشد و گزينه مربوط به دنباله رئوس گراف ساده خواسته شده است. بهترين روش در اين نوع تست ها حذف گزينه هاي غلط مي باشد.

 

 

5-   قبل از مطالعه مفاهيم گراف بازه ها حتما تعاريف مربوط به گراف همبند، مسير و دور را کامل مطالعه کنيد.

 

6-   نکات مربوط به مباحث درخت و گراف هاميلتوني و اويلري در متن درس خيلي اشاره نشده است و بيشتر اين نکات از درون تمرين هاي مربوط به آن قابل استخراج مي باشد.براي تمرين هاي اين بخش وقت بيشتري صرف کنيد.

 

 

پيشنهادات رتبه هاي برتر کنکور :

حميد رضا حکيم جوادي- رتبه ده

الف ) در مبحث گراف براي تمرين فقط شکل بکشيد. اين کار به شما شهود مي دهد و باعث مي شود پس از مدتي بتوانيد سريع و ذهني شکل گراف را در ذهن خود رسم کنيد.

ب) در سوال هاي که به دنباله درجه هاي گراف مربوط مي شود از الگوريتم هاول حکيمي استفاده کنيد

 

آذرنگ گل محمدي- رتبه 5 کنکور

الف)‌ در مبحث درخت به فرمول q=p-1‌دقت داشته باشيد.

ب)‌ گراف ها ي اويلري و شبه اويلري و هاميلتوني را مطالعه کنيد. اين گراف ها ارتباطي با هم ندارند.

 

ابولفضل رجب لو-رتبه ده کنکور

الف)‌ گراف فرد منتظم از مرتبه فرد وجود ندارد

ب)‌ تعداد گراف هاي k منتظم از مرتبه n با تعداد گراف هاي (n-k-1) منتظم از مرتبه  n ‌برابر است.

 

 محمد اکبري-گروه آزمون رياضي