نوروز 96

کتاب‌های "نسبتا دشوار،دشوار،دشوارتر" به چاپ سوم رسید+دانلود

کتاب‌های جدید کانون با عنوان "نسبتا دشوار ، دشوار ، دشوار " منتشر شد . در این قسمت می‌توانید فصل اول کتاب‌ها را دانلود کنید.

کتاب های جدید کانون با عنوان "نسبتا دشوار ، دشوار ، دشوارتر " منتشر شد و به چاپ سوم رسیده است .کتاب‌های "نسبتا دشوار،دشوار،دشوارتر" به چاپ سوم رسید+دانلوددر قسمت فایل های ضمیمه می توانید فصل اول کتاب ها را رایگان دانلود کنید.کتاب‌های "نسبتا دشوار،دشوار،دشوارتر" به چاپ سوم رسید+دانلود

کتاب‌های "نسبتا دشوار،دشوار،دشوارتر" به چاپ سوم رسید+دانلوددر قسمت فایل های ضمیمه می توانید فصل اول کتاب ها را رایگان دانلود کنید.

فایل های ضمیمه
ماده ژنتیک ، کروموزوم‌ ها و میوز و میتوز از زیست شناسی سوم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : مازیار اعتمادزاده