نکات ارزشمند ترجمه عربی برای کنکوری ها

داوطلبان باید در زمینه ترجمه، تعریب و درک مطلب، با اصول و قواعد فنون ترجمه و تعریب و نکات آن آشنایی کامل داشته باشند

نکات ارزشمند ترجمه عربی برای کنکوری ها

 

 نکات ارزشمند ترجمه عربي براي کنکوري ها
 

با توجه به سوالات عربي در آزمون هاي ورودي دانشگاه سراسري در سال هاي گذشته، به اين نتيجه مي توان رسيد که نخست داوطلبان بايد در زمينه ترجمه، تعريب و درک مطلب، با اصول و قواعد فنون ترجمه و تعريب و نکات آن آشنايي کامل داشته باشند تا به پاسخ درست برسند. دوم اين که تنها دانستن قواعد کافي نبوده، بلکه در کنار آن درک درست ترجمه و فهم معناي جمله، راه گشاي خوبي خواهد بود. سوم اين که سوالات از جنبه استحفاظي(حفظي) خارج شده، بيشتر استدراکي(درکي) است و هدف طراحان سوال، بيشتر، سنجش قوه حافظه داوطلبان است و تفکر و تحليل آنان را مي آزمايد. نکته آخر اين که داوطلباني مي توانند، ضريب خوبي داشته باشند اگر در ترجمه و فهم مطالب جدي تر باشند.
محدوده سوالات:
ترجمه، تعريب و مفهوم : ( عيِّن الاصّح و الادق في جوابِ التَّرجمه او التَّعريب او المفهوم) 8 سوال
درک مطلب: (إِقرأ النَّص التّالي بدقِّة ثمَّ أَجب عن الاسئلةِ بما يناسب النصّ) 4 سوال
اعراب گذاري: (عيِّن الصَّحيحَ او الخطأَ في التَّشکيلِ ) 2 سوال
تجزيه و ترکيب: (عيِّن الصَّحيحَ في الاعرابِ و التَّحليلِ الصَّرفي) 3 سوال
بقيه سوالات درباره قواعد عربي از کتاب هاي سال دوم و سوم براي تمام رشته ها خواهد بود که در عربي تخصصي علوم انساني از عربي پيش دانشگاهي نيز سوالاتي خواهد بود. 8 سؤال
از آن جا که تقويت نيروي درک و شناخت عبارات از مهمترين اهداف در امر آموزش زبان عربي است بايد با تمرين و ممارست در ترجمه به درک و فهم رسيد. فهم نکته هاي دستوري، تشخيص ضماير موجود در جمله و شناخت اصول ترجمه مي تواند ما را در ترجمه صحيح و دقيق ياري کند. يکي از گامهاي مهم در ترجمه توجه به ساختار فعل ها، حالت و ترجمه درست آن است.  

در ابتدا به ساختار انواع فعل مي پردازيم تا بتوانيم ترجمه ي دقيق تري ارائه دهيم.
حالتهاي فعل: بررسي نوع فعل، زمان فعل با در نظر گرفتن نکات مربوط ، مي تواند راهگشاي خوبي براي انتخاب درست گزينه باشد.
 الف) فعل ماضي
 ماضي ساده: بن ماضي: ذَهَبَ: رفت
 ماضي منفي: ما + فعل ماضي: مانَصَرُوا: ياري نکردند
 ماضي نقلي مثبت: قَد + فعل ماضي: قَد أَثبَتوا: ثابت کرده اند
 قَدحَصَلَ المسلمونَ علي درجاتٍ عاليةٍ: مسلمانان درجات والايي را به دست آوردند.
 

ماضي منفي با لَم، لمّا + فعل مضارع: لَم يَنصُروا

ماضي منفي به دو صورت امکان پذير است:
(مانَصَرُوا / لَم يَنصُروا)، (ما نَجَحتُ / لَم أَنجَح = موفق نشدم )
البته براي ماضي منفي از شکل دوم استفاده مي شود.
(ماضي بعيد: (کانَ +... + قد + فعل ماضي: کانَ قَد قَرَأَ (خوانده بود). کُنتَ قَد عَلَمتَ(دانسته بودي
کانَ العلماءُ قَدقَدّموا خدماتٍ جليلةٍ: دانشمندان خدمات بزرگي را تقديم کرده بودند.
 
البته بودن يا نبودن "قد" در ماضي بعيد تاثيري در معناي فعل ندارد.

در مبحث بعدي به چگونگي ترجمه فعل مضارع مي پردازيم...

 

منبع :