نحوه‌ی مطالعه‌ی درس عربی

در طول هفته یک روز در میان، 1 ساعت به مطالعه‌ی تشریحی از کتاب درسی و جزوه‌ی معلم بپردازید و با حل تمرین از کتاب دوسالانه آن را تثبیت کنید.

نحوه‌ی مطالعه‌ی درس عربی

1- در طول هفته یک روز در میان، 1 ساعت به مطالعه‌ی تشریحی از کتاب درسی و جزوه‌ی معلم بپردازید و با حل تمرین از کتاب دوسالانه آن را تثبیت کنید.

2- حفظ لغات هر درس با استفاده از جعبه‌ی لایتنر

3- مطالعه‌ی دقیق قواعد هر درس و انجام تمرین‌های کتاب

4- تست‌زنی از کتاب آبی کانون

  • ابتدا از ترجمه‌ی متن و لغت‌ها شروع کنید و بعد از ترجمه کردن کامل متن، قواعد درس را مطالعه کنید. متن عربی را پاراگرافی حفظ نکنید بلکه جمله به جمله ترجمه کنید.