نگاه منطقی به مطالعه درس زبان عربی

ابتدا سعی کنید لغات جدید هر درس را قبل از معلم پیش خوانی کنید و پس از تدریس معلم آنها را روزانه در فیش‌های مطالعاتی نوشته و مرور کنید.

نگاه منطقی به مطالعه درس زبان عربی

عربی از دروس بسیار مهم است که می‌توان آن را هم سطح درس زبان انگلیسی دانست. همانطور که برای استفاده از کامپیوتر به یادگیری برخی لغات و اصطلاحات زبان انگلیسی نیاز دارید به همان نسبت برای مطالعه کتاب قرآن و فهم موضوعات آن نیازمند یادگیری زبان عربی و قواعد آن هستید. برای این منظور تلاش داشته باشید تا با این درس رابطه صمیمانه برقرار کنید و همانند زبان مادری آن را فراگیرید. در کلاس درس به دقت گوش کنید و به توصیه‌های معلم اهمیت دهید. مطالعه درس عربی را می‌توان در چندین مرحله به صورت زیر خلاصه نمود.

مرحله 1: ابتدا سعی کنید لغات جدید هر درس را قبل از معلم پیش خوانی کنید و پس از تدریس معلم آنها را روزانه در فیش‌های مطالعاتی نوشته و مرور کنید.

مرحله 2: کل قواعد درس را از روی جزوه یا کتاب درسی مطا لعه کنید و نکات مهم را به صورت خلاصه در برگه ای یادداشت کنید.

مرحله 3: ترجمه متن درس را پس از یادگیری لغات و قواعد مطالعه کنید. سعی کنید ابتدا خودتان درس را ترجمه کنید و به ترجمه معلم رجوع نکنید. سپس با ترجمه معلم مقایسه کنید.

مرحله 4: قواعد یاد گرفته شده را در متن درس یا حتی در متون عربی و قرآنی پیاده کنید تا در بحث قواعد مسلط شوید.

مرحله 5: پس از یادگیری قواعد و ترجمه به سراغ تمرین‌ها بروید و آنها را بدون توجه به جواب اصلی حل کنید.

مرحله 6: پس از مطالعه کامل درس پس از دو یا سه روز وقفه تست‌های آموزشی و زمان دار کار کنید.

مرحله 7: در زمان‌های مرور خلاصه‌ها و لغات را مطالعه کنید و نکات مهم تست ها را به خلاصه‌هایتان اضافه کنید.