این نیز یک تابلوی نقاشی از پُل گوگن است

این نیز یک تابلوی نقاشی از پُل گوگن است

این نیز یک تابلوی نقاشی  از پُل گوگن است


به جای آن‌که صدق و کذب جزئیات یک تابلو را به پرسش بگیریم بهتر است که تابلوی نقاشی را به مثابه یک کلیت یکپارچه ببینیم. بگذاریم که رابطه‌ها و ترکیب‌های متقابل، ضربه‌های قلم‌مو، رنگ‌ها، شکل‌ها و زمینه، اندازه و اهمیت نسبی اجزا و در نهایت ترکیب‌بندی اثر به مثابه یک تمامیت غیر قابل تجزیه تأثیر خود را یک‌جا بر ما بگذارند.نقاشی

منبع :